Active SMART 2.98

Active SMART 2.98

Ariolic Software, Ltd. – 3,2MB – Shareware – Windows
ra khỏi 7 phiếu
5 Stars User Rating
ActiveSMART is an industry leading S.M.A.R.T. diagnostic and failure prediction software for hard drives. It uses S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) to monitor the health status of Hard Disk Drives, monitors the drives temperature, free space, prevents data loss and predicts possible drive fails, using special algorithms. Active SMART has several monitoring modes and is intended for both personal and extensive computer systems use. Various local and remote monitoring modes and alerting options are available. Active SMART allows every hard drive in the system to be monitored 24 hours a day for faults, overheating or other hazardous factors that may lead to a crash. In case of error detection, there is a range of alerting options available: local (pop up messages, sound) and remote (e-mail or network messenger). No special technical skills are required in order to use Active SMART.

Tổng quan

Active SMART là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Ariolic Software, Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Active SMART là 2.98, phát hành vào ngày 19/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Active SMART đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,2MB.

Người sử dụng của Active SMART đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Active SMART!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Active SMART cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
MyCommerce
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản